Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
RADA RODZICÓW

  Rada  Rodziców  w  roku  2016 / 17

przewodnicząca: p. Agnieszka Majewska
zastępca: p. Elżbieta  Śmierciak
Skarbnik:
p. Monika Błaszkiewicz
sekretarz: p. Agnieszka Sęk
członek: p. Anita Dziura

      Komisja  rewizyjna
1. p. Agnieszka Dyląg
2. p. Anna Milewska
3. p. Bożena Dziura

 Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. Zapewnienie współpracy ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole.
2. Prezentuje wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinię rodziców.
3. Współdziała z dyrektorem szkoły, i radą pedagogiczną.
4. Pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 
wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w szkole.

                                            ZADANIA  RADY  RODZICÓW

 1. Organizuje prace rodziców na rzecz szkoły.
 2. Uczestniczy w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
 3. Pomaga Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej  bazy i wyposażenia.
 4. Współpracuje z dyrektorem i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania.
 5. Udziela szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej.
 6. Pomaga szkole w organizowaniu  apeli, imprez szkolnych, uroczystości i wypoczynku w czasie ferii szkolnych. 

                       

 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use