Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
Program profilaktyki

Główne założenia Szkolnego Programu Profilaktycznego.

Szkolny Program Profilaktyki zmierzając do wspierania prawidłowego rozwoju uczniów ma za zadanie:
a) wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich decyzji,
b) wspieranie w sytuacjach trudnych,
c) wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju,
d) budowanie poczucia wartości,
e) kształcenie umiejętności komunikacyjnych,
f) wzmacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie,
g) wypracowanie sposobów radzenia sobie w trudnych sutuacjach.
 

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje profilaktykę pierwszorzędową, polegającą na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejetności radzenia sobie z wymogami życia.

Celem programu jest:
- budzenie zainteresowań,
- budowanie pozytywnego stosunku do szkoły,
- zachęta do podejmowania aktywności ( sport, nauka, twórczość)
- budzenie ciekawości poznawczej,
- budowanie pozytywnej grupy rówieśniczej.

              OCHRONA  WYCHOWANKÓW  PRZED  ZAGROŻENIAMI.
                                         1. Cel ogólny:
 Dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by wychowanek mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania.
                                             Cele szczegółowe.
- pokazanie, czym jest agresja i jak ja rozpoznawać,
- uświadomienie zagrożeń, jakie niesie agresja,
- pogłębienie wiedzy i wiadomości na temat uzależnień,
- obalenie mitu " wielkiego macho" - czy też " silny może więcej",
- obalenie mitów dotyczących alkoholu, a zwłaszcza " nieszkodliwości piwa".

                                              2. Cel ogólny.
Uczenie ważnych umiejętności psyhologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
                                                   Cele szczegółowe.
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, uczuć.
- uczenie rozumienia własnych i cudzych uczuć,
- kształtowanie poczucia włsnej tożsamości, wartości oraz pozytywnej samooceny,
- nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia,
- nabywanie umiejętności rozstrzygania problemów i konfliktów,
- kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności dbania o swoje zdrowie.

                                                3. Cel ogólny.
Wprowadzenie w świat wartości i norm, na których wychowanek może się oprzeć w swoich wyborach. 

                                                     Cele szczegółowe
- otwarte dzielenie się swoimi myślami i odczuciami,
- wpajanie zasad moralnych, etycznych,
- zapoznanie z normami, regułami kulturalnego współżycia i zasadami obowiązującymi w szkole.
- wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie,
- uświadomienie i pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia, bez uzależnień.

                                                   4. Cel ogólny 
Pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
                                                    Cele szczegółowe
- stwarzanie możliwości i zachęcanie do rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
- pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia.
- kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego,
- udzielanie pomocy uczniom z różnego rodzaju trudnościami.

 

 

 

 

 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use