Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
Program Wychowawczy Szkoły im. Jana Pawła II w Książu Małym.

       MISJA   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
             

    Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na wartościach chrześcijańskich, wyposażanie ich w wiedzę i kompetencje, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, aby potrafili wykorzystywać swój potencjał i dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

                                                                 WIZJA  SZKOŁY  

        " W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to, ażeby bardziej  " był", a nie tyllko więcej "miał" - ażeby poprzez wszystko, co "ma", co "posiada", umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby umiał bardziej "być "nie tylko z drugim człowiekiem, ale także i  "dla drugich."
                                                              (Jan Paweł II - homilia do młodzieży -
Poznań 3 czerwca 1997r.)      

                  
                                              
ABSOLWENT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

1.Dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole, przesztrzega normy
współycia społecznego.
2. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.
3. Traktuje naukę jako coś oczywistego i wartościowego.
4. Jest wrażliwy na prawdę, dobro i piękno.
5. Ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom.
6. Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
7. Zna i szanuje historię, kulturę regionu i kraju.
8. Umie oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass- media.
9. Potrafi i chce podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia.

                                  
GŁÓWNE CELE  WYCHOWAWCZE  SZKOŁY

 
Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Książu Małym jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.  W związku z tym, nasze oddziaływania wychowawcze zmierzają do osiągnięcia następujących celów:
                      I.  " Umię żyć z innymi i dla innych"
 Uczeń:
 -potrafi aktywnie i empatycznie słuchać innych,
- potrafi formułować komunikat "ja",
- umie współpracować w grupie, w klasie, w szkole,
- umie ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje,
- potrfi programować własną karierę i dokonywać wyboru drogi życiowej.
                    II.  " Mój dom, moja rodzina"
Uczeń:
- rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka,
- umie podjąć role w życiu rodziny,
- zna prawidłowe sposoby komunikowa się w rodzinie,
- umie rozwiązywać konflikty w rodzinie,
- dostrzega i rozumie problemy ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, jest gotowy do niesienia im pomocy.
                 
III. " Żyję zdrowo i bezpiecznie"
Uczeń:
- propaguje postawę i zachowania ekologiczne,
- wie, co to zdrowy styl życia i stosuje się do niego,
- potrafi doskonalić własną sprawność fizyczną,
- zna środki uzależniające i ich negatywny wpływ na zdrowie i los człowieka,
- wie jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

             IV. " Nasza miejscowość w Polsce i w Europie"
Uczeń: 
- zna przeszłość historyczną miejscowości, regionu,
- zna tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne,
- zna lokalnych bohaterów i potrafi ocenić ich wkład w historię ojczystą i europejską,
- zna lokalne miejsca pamięci narodowej,
- zna podstawowe prawa dziecka i człowieka,
- zna wzorce moralne XX wieku.
- poznaje języki obce,
- potrafi dokonać samoidentyfikacji " Jestem Polakiem ale i Europejczykiem"

        V. " Umię korzystać z różnych nośników informacji" 
Uczeń:
- rozumie treści poznawanych informacji, dokonuje ich selekcji,
- umie we właściwej formie przekazać istotne terści,
- potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji,
- umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji,
- potrafi organizować własną pracę.

    VI. " Aktywnie uczestniczę w kulturze" 
Uczeń:
- zna podstawowe zasady dobrego wychowania,
- potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i miejsca,
- potrafi ocenić swoje zachowanie, jest samoktrytyczny,
- umie odpowiednio korzystać z osiągnię kultury.

     STRUKTURA    ODDZIAŁYWAŃ    WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor:
·  dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej
szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
· współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
· stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,
· czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
· ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział
w kursach pedagogicznych,
· dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak i pracownikom
szkoły (dyżury nauczycielskie, monitoring  osób wchodzących i wychodzących ze szkoły).
Nauczyciele:
 · mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
· wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
· udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów,
· kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
· odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza
jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 Wychowawcy klas:
· wychowawcy  prowadzą  pedagogizację  rodziców,
· dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich
uczniów, 
· zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
· sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki
wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie
· poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
· mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na
tolerancji i poszanowaniu godności osoby,
· uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej
wartości,
· kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,
· realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,
Rada Rodziców:
· reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces
wychowawczy szkoły,
· współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy
w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
· pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,
Samorząd Uczniowski:
· jest  organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
· reprezentuje postawy i potrzeby uczniów wobec Dyrektora i grona pedagogicznego,
· inicjuje działania dotyczące życia uczniów,
· propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
· angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
· dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
· wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności
uczniowskiej.
Rodzice:
· powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole,
· mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
· rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

 

 

 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use